ഇല്ലിക്കൽ തഴക്കൽ തഴക്കമറ്റം കുടുംബയോഗം

Illicikal Thazhackal Thazhakkamattam Family History

നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വിഷമിക്കുന്നതായി തോന്നിയാൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അയാളെ സഹായിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്ന ഓഹരി നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക. കൂടുതൽ വേണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ കഷത്തിലൊരു തീകട്ട ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളെയും എന്നെയും സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം കാത്തുകൊള്ളും.
---------കുരുവിള അപ്പൂപ്പൻ

``Fishing is much more than fish. It is the great occasion when we may return to the fine simplicity of our forefather``

Websters Dictionary states: “History is a written account of what has or might have happened” Therefore family History may be defined as a systematic account of the development of a family, usually in chronological order, with analysis and explanations. In Analyzing, correlating and explaining of past events, the family historians usually make their own judgments of past events and also make certain assumptions, which may be justified.

Read More...

Great Forefather – Kuruvilla Appoppan

It is believed that Kuruvilla Appoopan was born on a day in 1790 AD. His descendents in the Ellickal, Thazhackal, Thazhackamattom and Pittathankal families always remember and describe with pride the real story of Mylapoor Theerthadanam. Kuruvilla Appoopan was a pious gentleman. He used to go regularly to his parish church at Cherpunckal (Holy Cross Church) where his cousin Rev. Fr. Abraham Moolamundayil was the Vicar for a long time. He also used to visit Alunkal Karottu tharavadu to meet his relations.He arranged marriages for his sons & daughters from reputed families, in time.

Kuruvilla Appoopan was also a good farmer. He had a good ‘naadan pistol’ and nayattu was his hobby. One day, while on nayattu, unknowingly he shooted a cow nearing  delivery. The cow  died immediately. Appoopan repented much as unnecessary killing was against the 5th commandment. Therefore he decided  to go for ‘Mylapoor Theerthadanam’ and do thapas at the Mylapoor Hill where St. Thomas was killed . He called all his sons and daughters and sought their permission for theerthadanam. Unwillingly they approved this plan. Read More…

Dedication – Late Rev. Fr.Joseph Illickal

Rev. Fr.Joseph Illickal was born on 07-01-1908 as second son (3rdchild) of Avirah Avirah (Peelee Mappilla), Illickal Vadakkeputhuvayalil (Poovathunkal). His school education was completed mostly at Vilakkumadam and Bharanaganam. Further he joined and passed the Intermediate course at St. Berkman’s College, Changanacherry. In 1929 he joined the Minor Seminary at Changanacherry as an aspirant for priesthood. In 1930 he was sent to the Major Seminary in Cylon. On 23rd December 1937 he was ordained as a priest.

In January 1938 he was appointed as the assistant Vicar at The Theekoy Catholic Church. In the same post he also served at Anickadu St.Marys Church and Athirampuzha St.Marys Church.

Read More…

Illickal Family

Thazhackal Family

Thazhakkamattam Family

Home_galley
Back to Top